ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEAΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λεωφ. Βύρωνος 2, διοργανώνει, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας έκθεσης, διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Facebook με δώρο ένα Volkswagen Tiguan για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού έχει αναλάβει για λογαριασμό της Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. η εταιρία με την επωνυμία “PRODUCTA DIRECT ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.” και έδρα τo Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 100 (περαιτέρω η «PRODUCTA»).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, οι εργαζόμενοι της Αφοι Φιλοσλίδη Α.Ε., οι εργαζόμενοι της PRODUCTA, οι εργαζόμενοι της Flower Power A.E. καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και έως και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 11:59:59’’, στο Facebook.
 3. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ένα Volkswagen Tiguan, για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 25/10 έως και την Δευτέρα 28/10. Το αυτοκίνητο θα επιστραφεί στην Αφοί Φιλοσίδη, την Τρίτη 29/10.
 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στo Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Αφοί Φιλοσίδη στο Facebook : https://www.facebook.com/AFOIFILOSIDIVW/ από την Πέμπτη 17/10/2019 έως και το Σάββατο 19/10/2019, στις 11:59΄59΄΄ και να συμμετάσχει με κάποιο σχόλιο στο σχετικό ποστ που θα έχει αναρτηθεί από την Πέμπτη 17/10/2019.  

5.ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Κυριακή 20/10/2019, στα γραφεία της εταιρείας Flower Power A.E..

Θα αναδειχθούν: ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: H ενημέρωση θα γίνει με μήνυμα στον λογαριασμό Facebook του νικητή και παράλληλα θα δημοσιευθεί σχετικό σχόλιο στο post για τον διαγωνισμό.

Εάν ο νικητής δεν βρεθεί ή δεν απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 21/10, θα γίνει επικοινωνία με τους επιλαχόντες. Εάν κανένας νικητής δεν βρεθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο μέχρι την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, η Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση για διάθεση του δώρου σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιοδήποτε σχόλιο έχει δημοσιευτεί στο συγκεκριμένο post για τον διαγωνισμό.

 1. Το δικαίωμα στο δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους. Το δώρο ούτε αντικαθίσταται, ούτε εξαργυρώνεται. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τόσο η διοργανώτρια εταιρεία Αφοι Φιλοσίδη A.Ε., η Producta Direct Ε.Π.Ε. και η Flower Power A.E., απαλλάσ-σονται από οποιαδήποτε ευθύνη για πράξη, παράλειψη, καθώς και για τυχόν ελάττωμα του δώρου του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία του δώρου ή προκληθείσα εξαιτίας του δώρου και από την χρήση αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
 2. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και μέσω του διαδικτύου και των επίσημων κοινωνικών σελίδων και προφίλ της Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Έτσι, η Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 3. Η ευθύνη της Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Η Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. παύει να υφίσταται.  
 4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 5. Η Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό οποιονδήποτε χρήστη/ες που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα για τη συμμετοχή τους.
 6. Η Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όρων του Διαγωνισμού ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, με ενημέρωση του παρόντος κειμένου.